Státní dluhopisy | kde a jak se nakupují státní dluhopisy?

Státní dluhopisy jsou relativně jednoduchou možností, jak s minimálním rizikem, přesně danou likviditou a solidním výnosem investovat své finance. V Systému dluhopisů je velice snadná orientace a tak není vůbec složité nakupovat, spravovat či prodávat své dluhopisy. Stát je navíc určitým garantem, že své peníze skutečně obdržíte.

Pokud chce investor nakoupit státní pokladniční poukázky, tedy státní dluhopisy se splatností do jednoho roku, je nutné, aby měl otevřený majetkový účet v Systému krátkodobých dluhopisů. Tyto dluhopisy pak nabývá a drží na tomto majetkovém účtu, který je podložen uzavřenou smlouvou se Systémem.

Co ale představuje Systém krátkodobých dluhopisů?

Jde o systém provozovaný Českou národní bankou, kde se registrují cenné papíry a vypořádávají se obchody s těmito dokumenty. Jde o jakousi evidenci všech uskutečněných obchodů. V praxi se na těchto speciálních účtech evidují krátkodobé cenné papíry se splatnosti do šesti měsíců a další dluhopisy s dobou splatnosti do jednoho roku. Tyto cenné papíry jsou vydávány v Českých korunách a mají formu zaknihovaných dokumentů. Celý systém funguje tedy jako evidence, místo zprostředkování, primární oblast pro prodej, místo pro vypořádání cenných papírů a vyplácení jejich výnosů. Navíc aplikace umožňuje využívat nejrůznější aukce, možnosti dopředných objednávek a automatických algoritmů.

V Systému krátkodobých dluhopisů vystupují tři druhy subjektů.

Klient, agent a custodian.

Každý má specifická práva a povinnosti. Klient představuje fyzickou či právnickou osobu, která má s Českou národní bankou uzavřenou smlouvu o majetkovém účtu cenných papírů v Systému. Na tomto účtu, jak již víme, se evidují veškeré operace klienta. K účtu, respektive k cenným papírům jako takovým, má klient přístup pouze prostřednictvím agenta, který je uveden ve smlouvě.

Agent pak představuje prostředníka mezi komunikační bránou České národní banky a klientem. Musí mít uzavřenou smlouvu o účasti v Systému a mít online spojení díky dohodě o přístupu ke komunikační bráně. Agent navíc musí mít vlastní účet pro mezibankovní platební styk, který je veden u České národní banky. Všechny platby, které agent zprostředkovává, jsou pak hrazeny z účtu, který je ve smlouvě přesně uveden. V naší zemi je aktuálně vedeno Českou národní bankou necelých 20 agentů.

Krátkodobé dluhopisy a custodian

Nejzajímavějším subjektem v Systému krátkodobých dluhopisů je custodian. Jedná se o právnickou osobu, která má také s Českou národní bankou uzavřenou smlouvu o účtu zákazníka v Systému krátkodobých dluhopisů, na kterém jsou však evidovány cenné papíry vlastněné jinou osobou než je právě custodian. Jde o jakési klienty custodiana. Takových účtů může mít custodian i několik. K účtu má custodian přístup pouze prostřednictvím agenta, takže se jedná o jakýsi mezičlánek mezi klientem a agentem.

Jak probíhá faktický nákup dluhopisů?

Pokud má klient zájem o nějaké dluhopisy, které vydala Česká národní banka či Ministerstvo financí, stačí podat elektronickou objednávku do aukce na nákup cenných papírů. V den aukce je pak na základě těchto objednávek zanesen nákup do Systému a emise je rozdělena podle požadavků jednotlivých subjektů. Jde o primární nákup/prodej dluhopisů. Za cenné papíry se platí v součinností se systémem CERTIS, což je mezibankovní systém platebního styku Národní banky. Pro již běžící emise se využívá aktuálních cen na trhu a nákupu v reálném čase. Princip funguje tak, že po zaplacení jsou předány dluhopisy. V praxi jde o to, že je cenný papír (dluhopis) převeden z majetkového účtu prodávajícího (či emitenta) na majetkový účet kupujícího. Zároveň dojde k převodu částky, za kterou je dluhopis nakupován. Vše velice snadno a do pár minut od požadavku klienta. Správa učtu je samozřejmě možná online prostřednictvím internetu, což výrazně zpřehledňuje a zjednodušuje veškerou komunikaci mezi kupujícím a prodávajícím subjektem.