INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY

Investiční certifikáty jsou jednou z podskupin moderních strukturovaných produktů. Investiční certifikáty lze charakterizovat jako cenné papíry, dlužní úpisy, obchodující se burzovně i mimoburzovně, jejichž cena se odvíjí od podkladového aktiva. Podkladovým aktivem jsou nejčastěji akcie, avšak mohou to být též indexy, měny, komodity apod. V případě investičních certifikátů, jejichž podkladovým aktivem je akcie, však majiteli tohoto certifikátu nevznikají žádná akcionářská práva. Další charakteristikou odlišující investiční certifikát od standardních akcií je nezohlednění rizika emitenta v ceně certifikátu. K pohybům cen certifikátů také nedochází na základě vyrovnávání nabídky a poptávky, nýbež aktuální cena certifikátu reflektuje pohyb podkladového aktiva.

Motivací emitenta, který se rozhodne vydat investiční certifikát, je snaha získat peněžní zdroje pro své podnikatelské aktivity. Emise certifikátu můţe být dobrou volbou, neboť se jedná o cizí kapitál, který je v porovnání s jinými způsoby získávání kapitálu levnější. Navíc nabídka investičních certifikátů přináší dodatečné výnosy v podobě poplatků a rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou. Z pohledu investora se jedná o zajímavý segment finančního trhu, neboť mu zprostředkuje přístup k titulům, které jsou v primárních emisích cenově nedostupné. Díky certifikátům můţe investor téţ uplatnit svou preferovanou strategii, ať jiţ spekuluje na růst či pokles, případně chce pouze ochránit svůj kapitál před inflací. Ačkoli riziko emitenta není zohledněno v ceně certifikátu, většinou se jedná o důvěryhodné banky, a tak se investor nemusí obávat o své investované peníze. Prvním certifikátem byl indexový certifikát emitovaných německou bankou Dresdner bank v roce 1989. Od té doby zaznamenal segment investičních certifikátů prudký nárůst, zejména co se týče rozmanitosti certifikátů. Největším trhem s certifikáty je bezesporu Německo.

S velkým odstupem poté následují Švýcarsko, Itálie či Hong Kong. V České republice lze obchodovat s certifikáty na pražské burze, případně je možnost využít zprostředkování makléřskými společnostmi, např. Cyrrus.

INDEXOVÉ CERTIFIKÁTY

Podkladovým aktivem je zde index – nejčastěji EURO STOXX 50, DAX, NASDAQ, S&P 500, NIKKEI apod. Indexové certifikáty se někdy označují jako tracker certifikáty. Nejdůleţitější charakteristikou tohoto typu je tzv. poměr odběru. Pokud je poměr odběru např. 1:100 a index má hodnotu 3 000 bodů, investor za certifikát zaplatí pouze 30 EUR. Platí, ţe vzroste-li index o hodnotu x %, hodnota certifikátu vzroste téţ o x %. Totéţ platí při poklesu
indexu. Indexové certifikáty se hodí spíše pro konzervativnější investory (nesnaţí se porazit benchmark) s dlouhodobým investičním horizontem.

BASKET CERTIFIKÁTY

Na rozdíl od indexových certifikátů se nákupem basket certifikátů snaţí investor překonat benchmark. I zde je symetrický výplatní profil (viz předchozí graf), avšak podkladovým aktivem jiţ není index, nýbrţ koš akcií, které jsou vybrány a zastoupeny v poměru určeném emitentem certifikátu.

Tematické certifikáty

Investor můţe dle svého zájmu investovat do certifikátů, jejichţ podkladovým aktivem jsou akcie různých oborů (technologie, potravinářství aj.), akcie kopírující ekonomický cyklus (automobilový průmysl) či komodity (drahé kovy).

b) Strategické certifikáty
Strategické certifikáty jsou koncipovány tak, aby investor mohl uplatnit jím

Preferovanou strategii:
Value strategy: výběr podhodnocených titulů
Growth strategy: tituly s růstovým potencionálem
Style Switching Strategy: výběr na základě ukazatele PEG (poměr ceny a zisku je vydělen hodnotou dlouhodobě prognózovaného konstantního růstu zisků). Čím niţší je tento ukazatel, tím lépe.
Momentum strategy: pravidelný nákup titulů, které v posledním půl roce vykázaly vysoký růst, dodatečné kritérium
Timing strategy: výběr titulů na základě technické analýzy

SPRINT CERTIFIKÁTY

Další skupinu certifikátů bez garance investovaného kapitálu tvoří sprint certifikáty (double chance certifikáty, kickstart certifikáty). Na rozdíl od předchozích certifikátů má sprint certifikát omezen možný výnos. Parametr cap udává hodnotu podkladového aktiva, při které produkt vykazuje nejvyšší možný výnos. Toto omezení je však kompenzováno dvojnásobnou participací na zhodnocení podkladového aktiva, a to v předem daném rozpětí, které je omezeno právě parametrem cap. V případě, že hodnota podkladového aktiva poklesne, investor opět participuje na podkladovém aktivu 1:1. Těchto vlastností je dosaženo kombinací koupené kupní opce, jejíž opční prémie je financována prodejem dvou kupních opcí, přičemž platí, ţe realizační cena prodané opce je vyšší než realizační cena koupené opce.

OUTPERFORMANCE CERTIFIKÁTY

Poslední velkou skupinou certifikátů bez garance vloţeného kapitálu představují outperformance certifikáty. Investor participuje na zhodnocení podkladového aktiva předem známou mírou participace. Naopak při poklesu podkladového aktiva dosáhne investor stejného výsledku jako při přímé investici do podkladového aktiva. Těchto vlastností je dosaţeno nákupem podkladového aktiva (případně nákupem kupní opce s nulovou realizační cenou) a koupí kupní opce s realizační cenou určující bod, od kterého investor nadproporcionálně participuje na růstu hodnoty podkladového aktiva. Tím bývá zpravidla titul s vysokým dividendovým výnosem, který financuje nákup kupní opce.  Akcie při emisi stojí 50, míra participace 140 %, poměr odběru 1:1