Burzovní a Forex slovník

A

Arbitrage (arbitráž)

Obchodování na dvou a více trzích současně (nebo s podobnými výrobky na témž trhu) kvůli získání výhody dočasného znehodnocení za účelem vytvoření zisku.

At-the-money (za peníze)

V opcích, když je uplatněná cena rovna ceně podkladové smlouvy.

B

Bear (medvěd)

Člověk, který věří, že ceny poklesnou

Bear Market (medvědí trh)

Trh charakterizovaný klesáním

Bid (nabídka)

Sazba, za kterou chce dealer nakoupit základní měnu

Big Figure (velká cifra)

První tři číslice směnného kurzu, např. 1,62 USD za libru, nebo 1,49 DEM za USD

Bull (býk)

Člověk, který věří, že ceny porostou.

Bull Market (býčí trh)

Trh charakterizovaný růstem cen

C

Cable (kabel)

Dealerský slang pro směnný kurz britský sterling / USD

Call (nákup)

Možnost, která dává kupujícímu právo na dlouhodobou pozici v podkladové smlouvě za určitou cenu; vydavateli nákupní opce (prodávajícímu) může být v podkladové smlouvě dána krátkodobá pozice, jestliže kupující uplatní svůj nákup

Call Rate (sazba nákupu)

Úroková sazba na jednu noc

Cash Market (hotovostní trh)

Trh pro nákup a prodej fyzických měn

Convertible Currency (směnitelná měna)

Měna, kterou lze směnit za jiné měny nebo zlato bez oprávnění od centrální banky.

Counterparties (smluvní strany)

Obě strany nějaké transakce

Cross Rate (křížový kurz)

Směnný kurz, který nezahrnuje USD

Currency Clause (měnová klauzule)

Klauzule ve vývozní smlouvě, ve které je splatná suma uvedena ve měně kupujícího; ale tato splatná částka se bude měnit podle směnného kurzu mezi měnou kupujícího a prodávajícího

D

Day Trading (denní obchodování)

Týká se otevření a uzavření téhož místa nebo míst v rámci denního obchodování

Delta

U opcí, také se nazývá poměr neutrální kompenzace. Vyjadřuje očekávanou změnu v ceně opce, danou změnou v ceně jedné jednotky podkladové smlouvy

Derivative (odvozenina)

Finanční nástroje, jako jsou budoucí obchody a opce, které odvozují svoji hodnotu od podkladových cenných papírů, včetně dluhopisů, směnek, měn a akcií.

Discount (sleva)

Levnější než cena při okamžitém dodání, např. budoucí sleva

Dollar Rate (dolarová sazba)

Když je proměnná částka cizí měny uváděna vůči jedné jednotce USD, bez ohledu na to, kde dealer je nebo ve které měně údaj požaduje. Velkou výjimkou je kabel – sazba britský sterling / USD, který se uvádí coby jednotky USD vůči britskému sterlingu.

E

EMS

European Monetary Systém (Evropský peněžní systém)

ERM

Exchange Rate Mechanism (mechanizmus směnných kurzů)

Eurobond (euroobligace)

Obchodovatelný dlužní cenný papír, vydaný mimo zemi, do které patří měna tohoto dluhu.

Eurodollar (eurodolar)

Dolarový vklad, nabytý osobou nebo bankou, která nesídlí ve Spojených státech, a tedy nepodléhá omezením rezerv USA

European Currency Unit (evropská měnová jednotka)

Měnová jednotka v EMS, kde je tato jednotka definována součtem množství každé z národních měn členů EMS, takže hodnota ECU se mění podle třetích měn, jako je např. USD.

Exchange Control (devizová kontrola)

Vládní předpisy, omezující nebo zakazující určité typy transakcí s cizími měnami, včetně nákupů ze zahraničí, plateb úroků a dividend do zahraničí, a investic do zahraničí.

Exchange Rate Depreciation (znehodnocení směnného kurzu)

Měna, která ztrácí na hodnotě vůči jedné nebo více jiným měnám, zvláště když k tomu dojde spíše v důsledku přirozené nabídky, než oficiálního znehodnocení

Exchange Rate Risk (riziko směnného kurzu)

Potenciální ztráta, ke které by mohlo dojít kvůli pohybu ve směnných kurzech

Exposure (ohrožení)

Finanční riziko obchodu, které je možno kategorizovat podle jeho příčiny nebo zdroje. Měnová ohrožení jsou ohrožení z rizika směnného kurzu.

F

Figure (cifra)

Dealerský slang, znamenající „00“ a označující úroveň směnného kurzu. Je-li německá marka uváděna jako 1.7300/1.7310 za USD, kurz může být uváděn jako „cifra/deset“ (chápáno tak, že zůstane 1.73)

Fixed Exchange Rate (pevný směnný kurz)

Oficiální sazba stanovená finančními úřady pro jednu nebo více měn. V praxi je i pevným směnným kurzům dovoleno kolísat mezi konečným horním a dolním intervenčním bodem.

Flat / Square (paušální / vyrovnaný)

Tam, kde klient neobchodoval v dané měně, nebo tam, kde je dřívější obchod obrácen, takže se vytvoří neutrální (paušální) pozice

Floating Exchange Rate (pohyblivý směnný kurz)

Když je hodnota měny určována nabídkou a poptávkou

Forex

Zkratka pro cizí měnu, také, also FX

Forward Points (budoucí body)

Rozdíl úrokových sazeb mezi dvěma měnami, vyjádřený v bodech směnného kurzu. Tyto budoucí body se přičítají k okamžité sazbě, nebo se od ní odečítají, aby se získala budoucí nebo přímá sazba.

Forward Rate (budoucí sazba)

Sazba, za kterou je smlouva cizí měně dnes uzavřena s úhradou v určené budoucí datum.

Fundamental Analysis (základní analýza)

Analýza založená na ekonomických faktorech.

Futures (termínové obchody)

Smlouvy uvádějící závazek nakoupit nebo prodat aktivum ve stanovené datum v budoucnosti.

G

GTC „Good Till Cancelled“ (příkaz platný až do odvolání)

Příkaz ponechaný dealerovi, aby nakoupil nebo prodal za pevnou cenu. Platí, dokud není odvolán.

H

Hard Currency (tvrdá měna)

Měna, u které se očekává, že její hodnota zůstane stabilní nebo se zvýší vůči jiným měnám.

Hedging (pojištění proti ztrátě)

Transakce pojištění proti ztrátě je transakcí, která chrání aktivum nebo pasivum proti kolísání směnného kurzu.

I

IMF

International Monetary Fund (Mezinárodní měnový fond)

Initial Margin (počáteční marže)

Úložka vyžadovaná předtím, než klient může provést obchod.

Interest Parity (úroková parita)

Teorie úrokové parity je, že pokud existují dva finanční nástroje v různých měnách, ale totožné z hlediska rizika a splatnosti (např. tříměsíční britské státní obligace a americké pokladniční poukázky, pak rozdíl v úrokové sazbě těchto nástrojů se odrazí v prémii nebo slevě u budoucího směnného kurzu.

In-the-Money (při penězích)

V kupních opcích, když je žádaná cena pod cenou podkladové smlouvy. V prodejních opcích, když je žádaná cena nad cenou podkladové smlouvy. Opce in-the-money jsou nejdražšími opcemi, protože prémie zahrnuje vnitřní hodnotu

Intrinsic Value (vnitřní hodnota)

U nákupních a prodejních opcí in-the-money je to rozdíl mezi žádanou cenou a cenou podkladové smlouvy.

L

Leads and Lags (zrychlení a zpoždění)

Proces urychlení nebo zpomalení plateb nebo příjmů v cizí měně, když se očekává změna směnných kurzů.

Leverage (pákový nástroj)

Prostředek, kdy malá úložka marže může kontrolovat mnohem větší celkovou hodnotu smlouvy, mechanizmus, který určuje schopnost vytvářet výjimečné zisky se současným udržováním rizikového kapitálu na minimu.

Limit Order (limitovaný příkaz)

Vydaný příkaz, který má omezení ke svému provedení. Klient specifikuje cenu a příkaz může být proveden jen tehdy, když trh dosáhne této ceny.

Lombard Rate (lombardní sazba)

Německý termín pro úrokovou sazbu, dávanou na půjčky proti zajištění zastavených papírů. Používá ji zvláště Bundesbanka, která svoji lombardní sazbu normálně udržuje asi 1/2% nad svojí diskontní sazbou

London Interbank Offered Rate (LIBOR) (sazba nabízená londýnskými bankami)

Úroková sazba, za kterou jsou banky v Londýně připraveny půjčovat finance prvotřídním bankám)

Long Position (dlouhodobá pozice)

Pozice, kdy klient nakoupil měnu, kterou už nevlastní. Normálně vyjadřovaná v základních měnových termínech, např. dlouhé USD (krátké německé marky)

M

Margin (marže)

Hotovost nebo záruka, uložená klientem, který si přeje obchodovat.

Maturity(splatnost)

Datum vyrovnání

N

Not Held Basis Order (příkaz na bázi bez zodpovědnosti)

Příkaz, kdy může být obchodována cena stejná nebo dokonce lepší, než je požadována klientem, ale příkazce nenese zodpovědnost, když příkaz není vykonán.

O

Offer (nabídka)

Sazba, za kterou chce dealer prodat základní měnu.

One Cancels Other (OCO) Order (jeden příkaz ruší druhý)

Tam, kde provedení jednoho příkazu automaticky ruší předchozí příkaz

Open Position (volná pozice)

Jakýkoli obchod, který nebyl vyrovnán fyzickou platbou, ani zrušen rovnocenným a opačným obchodem ve stejné datum účinnosti

Option (opce)

Právo, ale ne závazek, nakoupit nebo prodat takové aktivum, jako je měna, ve stanovený den v budoucnosti, nebo před ním

Out-of-the-Money (bez peněz)

V kupních opcích, když je žádaná cena nad cenou podkladové smlouvy a v prodejních opcích, když je žádaná cena pod cenou podkladové smlouvy.

Outright Forward (přímá budoucí)

Transakce v cizí měně, zahrnující buď nákup, nebo prodej měny pro vyrovnání k budoucímu datu.

Outright Rate (přímá sazba)

Budoucí sazba obchodu v cizí měně

Overnight Trading (obchodování přes noc)

Týká se nákupu a prodeje mezi 21.00 hod a 7.00 hod.

Over-the-Counter Transaction (OTC) (transakce přes přepážku)

Transakce zorganizovaná přímou dohodou, obvykle po telefonu, a to spíše než na burze.

P

Point (bod)

0.0001 nějaké jednotky; např. jestliže GBP/USD je 1.6220, pak 1.6219 je o jeden bod nižší.

Political Risk (politické riziko)

Potenciál ztrát, vyvstávajících ze změny vládní politiky.

Premium (prémie)

V opcích cena nákupu nebo prodeje, kterou kupující na počátku zaplatí vydavateli opce (prodávajícímu)

Price Risk (Market Risk) (cenové riziko – tržní riziko)

Riziko pádu tržní hodnoty zahraniční investice (měřeno v domácí měně investora) v důsledku nepříznivé změny v hodnotě měny investice

Principal (příkazce)

Druhá smluvní strana, která nakupuje a prodává měny na svůj vlastní účet, coby protiklad makléře, který představuje nakupujícího prodávajícímu, a naopak.

Purchasing Power Parity (parita kupní síly)

Předpoklad, že v dlouhodobém výhledu změny směnného kurzu dvou měn budou výsledkem rozdílů v relativní míry inflace v dotčených dvou zemích

Put (prodejní opce)

V opcích, kde kupující prodejní opce má právo zaujmout krátkou pozici v podkladové smlouvě při žádané ceně, dokud opce nevyprší; prodávající (vydavatel) prodejního závazku sám zaujme ve smlouvě dlouhou pozici při žádané ceně, jestliže kupující provede svoji kupní opci.

R

Resistance (odpor)

Cenová úroveň, při které byste očekávali konání prodeje v důsledku technické analýzy. Odporová úroveň jedné měny je podpůrnou úrovní pro druhou.

Risk Neutrality (neutralita rizika)

Postoj, že riziko by se ani nemělo vyhledávat, ani by se mu nemělo vyhýbat, ale mělo by být přijímáno, kdykoli nastane.

Rollover (přesun do budoucnosti)

Tam, kde vyrovnání nějakého obchodu je přesunuto dopředu na jiné datum účinnosti na základě rozdílu úrokových sazeb obou měn.

S

Settlement (vyrovnání)

Skutečná směna základní měny a měny mezi příkazcem a klientem.

Short (krátká)

Tržní pozice, kde klient už prodal měnu, kterou už nevlastní. Normálně se vyjadřuje v termínech základní měny, např. krátké USD (dlouhé německé marky)

Soft Currency (měkká měna)

Měna, u které je očekávána devalvace nebo pokles vůči jiným měnám, nebo jejíž směnný kurz musí být podpořen intervencí centrální banky nebo devizovými zásahy.

Speculation (spekulace)

Nákup nebo prodej měny v očekávání pohybu směnného kurzu, aby bylo dosaženo zisku, a to buď na témž trhu, nebo mezi dvěma různými trhy, např.hotovostními trhy cizích měn a trhy odvozenin

Spot (okamžitý)

Okamžitý znamená, že datum vyrovnání obchodu je dva pracovní dny vpředu.

Spread (rozpětí)

Rozdíl v cenách mezi nabídkovou a poptávkovou sazbou

S Loss Order (or S) (ztrátový příkaz)

Příkaz k nákupu nebo prodeji, když je dosaženo určité ceny buď nad, nebo pod cenu, která převažovala, když byl příkaz vydán

Strike Price (žádaná cena)

U kupních opcí specifikovaná cena, při které má kupující právo koupit podkladovou smlouvu.

Structural Hedging (strukturální pojištění proti ztrátě)

Proces snížení nebo eliminace ohrožení měny vyrovnáním pohledávek a závazků v každé měně, nebo v měnovém bloku za účelem minimalizace čistého ohrožení.

Support (podpora)

Cenová úroveň, při které očekáváte uskutečnění nákupu. Viz odpor

Swap (výměna)

Dohoda mezi dvěma stranami o výměně řady budoucích plateb. Při měnové výměně jsou výměny plateb ve dvou měnách, z nichž jednou je často USD.

Swift

Society for Worldwide International Fund Transfers (Společnost pro celosvětové mezinárodní přesuny financí) je nadnárodní službou pro přesuny financí, sídlící v Belgii a v Holandsku.

T

Technical Analysis (technická analýza)

Analýza založená na činnosti trhu prostřednictvím technické studie, klouzavých průměrů, objemu, otevřeného zájmu, kolísání, tvoreb, stochastiky a dalších technických ukazatelů

Thin Trading (řídké obchodování)

Když jsou nízké objemy nakupované a prodávané měny.

Time Value (časová hodnota)

V opcích je hodnota prémie založena na množství času, zbývajícího do vypršení smlouvy, a na nestálosti podkladové smlouvy. Časová hodnota představuje tu část prémie, která přesahuje vnitřní hodnotu. Časová hodnota klesá s přibližováním vypršení opce a/nebo jestliže se vývoj ceny podkladové smlouvy stává méně nestálým.

Two-Way Price (dvoucestná cena)

Sazby, ve kterých je uváděna poptávka i nabídka

U

US Prime Rate (základní sazba USA)

Sazba, za kterou budou americké banky půjčovat svým primárním podnikovým zákazníkům.

V

Value Date (datum účinnosti)

Datum vyrovnání okamžitého nebo budoucího obchodu

Volatility (nestálost)

Míra cenového kolísání

 

ADR

americký vkladový list, cenný papír vydávaný bankou, který zastupuje určitý počet akcií, vlastník má právo obdržet akcie a také výnosy z nich

akcie

cenný papír, se kterým jsou spojena práva vlastníka podílet se na řízení společnosti, podílet se na majetku, zisku firmy apod., může mít různé formy a podoby

aktiva

majetek společnosti

akvizice

převzetí společnosti jinou, zpravidla zůstává přebírající společnost nástupnickou

akvizice na úvěr

převzetí společnosti financované vlastními i cizími prostředky (emise dluhopisů, úvěr)

alikvotní úrokový výnos

naběhlý úrok od poslední výplaty úroků

anuita

pravidelná platba za určité období (splátka úvěru)

arbitráž

pokud se dva stejné cenné papíry prodávají za dvě rozdílné ceny, potom lze očekávat poptávku po levnějším cenném papíru, zvýšená poptávka povede ke zvýšení jeho ceny, až se dosáhne rovnováhy. Tento proces se nazývá arbitráž.

A/D

poměr rostoucích vůči klesajícím akciovým titulům

bankovní rada

nejvyšší řídícígán centrální banky, mimo jiného rozhoduje o měnové politice

bilanční suma

suma aktiv společnosti

BIS

Banka pro mezinárodní zúčtování, Banka pro mezinárodní platební styk

blue chips

nejlikvidnější akcie nejkvalitnějších společností na trhu

bond

viz dluhopis

book value

hodnota vlastního jmění společnosti

bund

německý statní dluhopis

burza cenných papírů

společnostganizující trh s cennými papíry

buy and sell transakce

nákup a zpětný prodej cenných papírů přičemž zpravidla mají operace rozdílný moment vypořádání

CAPEX

náklady společnosti vynaložené na obstarání investičního majetku

CAPM

často používaný model pro výpočet diskontní míry při určování fair value akcie , očekávaný výnos závisí na bezrizikové míře, tržní prémie a citlivosti výnosu akcie na tržním výnosu

cash flow

rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžných prostředků

cenný papír

nástroj reprezentující určitou hodnotu (akcie, dluhopis, směnka)

CEO

nejvýše postavená osoba ve společnosti s výkonnou mocí (generální ředitel)

CFO

nejvýše postavená osoba ve společnosti zodpovědná za finanční oblast (finanční ředitel)

COO

nejvýše postavená osoba ve společnosti zodpovědná za provozní oblast

daňový štít

snížení daňového zatížení společnosti prostřednictvím odpočitatelných položek (nákladové úroky)

DAX

index obsahující 30 nejvýznamnějších německých společností

diskont

sleva vůči nominální hodnotě nebo „fair value“

diverzifikace

proces investování prostředků do více nástrojů s cílem snížit riziko

divestice

prodej části majetku společnosti

dividendový výnos

peněžitý podíl z čistého zisku společnosti vyplácený akcionářům podle stanoveného procenta nominální hodnoty akcie

dluhopis

cenina, která oprávňuje držitele k výplatě úroku a nominální hodnoty této ceniny

doba návratnosti

doba, za kterou se splatí investovaná částka

Dow Jones Industrial Average

nejdůležitější index v USA, obsahuje 30 nejvýznamnějších obchodovaných firem

drobní akcionáři

akcionáři, kteří vlastní řádově jednotky procent všech akcií vydaných společností

EBIT

zisk před finančními náklady a daňemi, provozní zisk

EBITDA

provozní zisk bez započtení odpisů

EBT

zisk před zdaněním, hrubý zisk

efektivní portfolio

portfolio, které má menší riziko, než všechna ostatní portfolia se srovnatelným (stejným) očekávaným výnosem

elasticita

míra, kterou je schopna jedna veličina reagovat na změnu druhé

emisní ážio

rozdíl mezi emisní cenou akcie a její jmenovitou hodnotou (pokud je jmenovitá hodnota vyšší, jde o disážio)

EPS

investiční ukazatel, zisk společnosti na jednu akcii

ETF

burzovně obchodovatelný fond (tzv. indexová akcie)

EVA

ekonomická přidaná hodnota, měří finanční výkonnost společnosti, vypočte se jako rozdíl provozního zisku po zdanění a náklady na kapitál

ex date

první den bez nároku na dividendu

fair value

objektivní hodnota/cena, za kterou by měl být vyměnen statek při dokonalé informovanosti

finanční deriváty

instrumenty, které jsou odvozeny od jiných nástrojů (podkladové aktivum)

FOREX

devizový trh, je považován za nejlikvidnější trh na světě, kde se obchoduje 24h denně

forward

termínový obchod na budoucí nákup/prodej instrumentu, sjednaný individuálně

FRA

kontrakt (nákup/prodej) pro zabezpečení výše úrokové sazby

FRN

úpis s proměnlivou úrokovou sazbou

FTSE 100

index obsahující 100 největších britských společností dle tržní kapitalizace

fundamentální analýza

sleduje, do jaké míry cena akcie odpovídá její skutečné (vnitřní) hodnotě pomocí studie výkonnosti společnosti – vychází z projektování budoucích výsledků a snaží se odpovědět na otázku, které akcie jsou nadhodnocené, a které jsou podhodnocené, tj. které akcie koupit nebo prodat

futures

standardizovaný forward za účelem zabezpečení jeho likvidity, často je vypořádán jen finančně

fúze

splynutí dvou společností do jedné přičemž vzniká nový subjekt

GAAP

standardy pro učetnictví a výkaznictví (používané v USA)

GDR

vkladový list, cenný papír vydávaný bankou, který zastupuje určitý počet akcií – vlastník má právo obdržet akcie a také výnosy z nich

gilts

cenné papíry s pozlaceným okrajem, státní dluhopisy vydané Velkou Británií, Jižní Afrikou nebo Irskem

goodwill

dobré jméno nebo pověst podniku, při akvizicích vzniká zejména jako kladný rozdíl kupní ceny a „fair value“ společnosti

hedging

zajišťování proti riziku založené na spárování rozdílných toků – cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní straně kryjí s toky na pasivní straně.

hrubá marže

rozdíl mezi tržbami za prodané zboží a náklady vynaloženými na výrobu

hypoteční zástavní list

dluhopis, který je krytý pohledávkami z hypotečních úvěrů

IFRS

standardy pro učetnictví a výkaznictví (používané zejména v kontinentální Evropě)

inflace

růst cenové hladiny – měřeno indexem spotřebitelských cen (CPI)

investiční fond

společnost, ve které předmětem podnikání je kolektivní investování

IPO

primární emise cenných papírů, prvotní prodej cenných papírů investorům

IRR

vnitřní míra výnosu, diskontní míra, při které se současná hodnota budoucí peněžních toků rovná nule

ISIN

mezinárodní identifikační číslo, které je přidělováno každému cennému papíru obchodovanému na veřejných trzích

jistina

hodnota dluhu bez úroku – suma kterou si dlužník půjčuje

kapitalový výnos

rozdíl mezi prodejnou a nákupní cenou cenného papíru

kartel

skupina firem, jejímž cílem je získat výhody prostřednictvím nekalých praktik

KOBOS

kontinuální režim na BCPP – 2. fáze obchodování v rámci AOS – je určena pro všechny zaknihované CP v rámci burzovního dne a navazuje na aukci – k uzavírání obchodů dochází na základě průběžného vkládaní objednávek k nákupu a prodeji CP – při párování objednávek se uplatňuje princip cenové a následně časové priority, tzn. že pokud je vloženo více objednávek se shodnou cenou, prioritu mají objednávky dříve vložené – objednávky je možno vkládat do systému s časovou platností delší než jeden burzovní den – kurz je vždy roven ceně posledního uskutečněného obchodu v kontinuálním režimu – pokud nebyl s emisí žádný takový obchod uzavřen, je kurz roven kurzu otevíracímu -poslední stanovený kurz se stává závěrečným kurzem pro daný burzovní den (pro emise CP zařazené do SPAD není tento segment kurzotvorný) – vypořádání obchodů uzavřených v aukčním a kontinuálním režimu probíhá v termínu T+3 a je garantováno

komparatívní analýza

analýza založena na porovnávání s konkurenty

komunální dluhopis

dluhopis vydaný obcí nebo samosprávní jednotkou

krátka pozice

prodej vypůjčeného cenného papíru

likvidita

schopnost proměnit aktiva na peněžní prostředky nebo jejich ekvivalenty

limitní cena

příkaz ke koupi/prodeji akcie za zmíněnou cenu nebo lepší

lot

jednotka minimálního množství určitého cenného papíru, se kterou se dá obchodovat

makléř

zprostředkovatel obchodů na vlastní a cizí účet

monopol

subjekt nebo tržní stav, kdy existuje pouze jeden producent daného produktu nebo neexistují k produktu substitenty

obligace

viz dluhopis

odpisy

opotřebení majetku v peněžním vyjádření

oligopol

stav, kdy existuje omezený počet producentů jednoho nebo substitučních produktů s tím, že mají sílu ovlivňovat ceny

opce

právo (ne povinnost) koupit nebo prodat určitý instrument za předem dohodnutých podmínek

OTC

mimoburzovní trh, zpravidla s volnějšími pravidly

pool

společný fond nijak neodlišených peněžních zdrojů

portfólio

soubor investic v držbě investora

PRIBOR

sazba, za kterou si mezi sebou půjčují navzájem banky na mezibankovním trhu

P/E

poměrový ukazatel ceny akcie k čistému zisku připadající na jednu akcii (Price to Earnings ratio)

rating

ohodnocení kvality, v případě společností schopnost dostát svým závazkům

record date

rozhodný den pro nárok na dividendu, k tomuto datu musí mít investor akcie na svém účtu aby obdržel výplatu dividendy

repo operace

kratkodobé zapůjčení akcie pro účely obchodování

ROA, ROE

poměrové ukazatele výnosnosti společnosti (poměr čistého zisku k aktivum /ROA/ a k vlastnímu jmění /ROE/)

rozvaha

výkaz o majetku a zdrojech jeho financování (vlastní jmění a závazky)

sekundární trh

trh, na kterém se obchodují emitované CP

SPAD

systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů na BCPP, jehož výhodou je skutečnost, že kdykoliv se rozhodnete nakoupit či prodat akcie, nemusíte čekat na okamžik, kdy se najde kupec či prodejce – tento systém totiž v době od 9:15 do 16:00 hod., v tzv. otevřené fázi SPAD, umožňuje akcie koupit či prodat
tvůrci trhu mají povinnost udržovat po celou dobu otevřené fáze cenové nabídky na nákup a na prodej u příslušných akcií – dostatečná likvidita je zajištěna obchodováním s tzv. loty, tedy „balíky“ akcií – v systému SPAD se dá za nejlepších podmínek obchodovat pouze s celými násobky těchto lotů, ke kterým se váže standardní vypořádání na straně cenných papírů i peněz, a to třetí den následující po dni uzavření obchodu na burze – pokud se nejedná o obchod se standardním množstvím akcií, lze ve SPAD uzavírat obchody na jakýkoliv počet kusů za cenu, která se vejde v daném okamžiku do stanoveného rozpětí, a vypořádání lze zvolit kterýkoliv den v termínu T+1 až T+15, kdy za T je považován den uzavření obchodu a číslo určuje následující pracovní den – všechny obchody uzavřené ve SPAD jsou garantovány.

spread

rozdíl mezi nejlepší cenou na straně nabídky a poptávky

Standard & Poor’s 500

index obsahující 500 největších amerických společností dle tržní kapitalizace

swap

prodej/nákup instrumentu s následným nákupem/prodejem v budoucnosti za předem sjednaných podmínek, kombinace FRA kontraktů

technická analýza

opírá se o záznamy výsledků předchozích burzovních obchodů – vychází se z hypotézy, že ceny akcií odrážejí všechny faktory včetně psychologických, které jsou při krátkodobém investování důležitější než faktory vstupující do fundamentální analýzy.

tranše

část emise cenných papírů

úroková míra

sazba, kterou vyplácí centralní banka na depozita

VH (Valná Hromada)

nejvyšší orgán společnosti (s.r.o., a.s.) s rozhodovacím právem v nejdůležitějších firemních otázkách

vlastní jmění

vlastní kapitál společnosti vytvořený základním jměním, fondy a zisky

volatilita

rozkolísanost, nestálost (např. cen, kurzů, sazeb)

WACC

vyjádřuje váženou průměrnou cenu, kterou musí platit společnost za užití kapitálu

warrant

opční list, který zabezpečuje vlastníkovi právo na nákup cenných papíru, ke kterým je vydán