Technická analýza je výzkum tržní dynamiky

, který se provádí hlavně s pomocí tabulek a za účelem budoucího vývoje cen. Technická analýza sestává z několika přístupů ke studii cenových pohybů, které jsou navzájem propojeny v konstrukci této harmonické teorie. Tento typ analýzy studuje cenové pohyby na trhu prostřednictvím analýz tří tržních faktorů: ceny, objemů av případě studie trhu futuritných kontraktů – otevřeného zájmu (počet otevřených pozic). Pro technickou analýzu jsou nejdůležitější z těchto tří faktorů Ceny. Změny v ostatních faktorech jsou většinou studie za účelem potvrzení správnosti identifikovaného cenového trendu. Tato technická teorie, podobně jako každá jiná teorie má své hlavní postuláty.

Techničtí analytici zakládají jejich výzkum na těchto třech Axiom:

Pohyby trhu zahrnují a zohledňují vše

Toto je nejdůležitější postulát technické analýzy. Abyste správně zvládli jednotlivé procedury analýzy, je velmi důležité pochopit ho. Jeho podstata spočívá v tom, že každý faktor, který ovlivňuje cenu finančního nástroje, či ekonomický, politický nebo psychologický se již sebral v úvahu a znázornil se na cenovém grafu. Jinými slovy, každá změna ceny je doprovázena změnou v externích faktorech. Hlavním úsudkem z této premisy je nutnost důkladného sledování cenových pohybů a jejich analýza. Analyzováním cenových grafů a několika dalších indikátorů, technický analytik přichází k bodu, kde mu samotný trh ukáže trend, který bude s největší pravdepobnosťou následovat. Tato premisa je v konfliktu s fundamentální analýzou, kde se klade důraz hlavně na studie faktorů a později po analýze faktorů na závěry, po kterých se vyhodnotí tržní trendy.
Tedy pokud je poptávka vyšší než nabídka, fundamentální analytik dospěje k závěru, že cena poroste. Technický analytik však dělá závěry v opačném pořadí – jelikož cena stoupala, znamená že poptávka je vyšší než nabídka.

Ceny se pohybují spolu s trendem

Tento předpoklad je základem pro všechny metody technické analýzy, protože trh, který se pohybuje v souladu s trendy může být na rozdíl od chaotického trhu analyzován. Postulát toho, že cenový pohyb je výsledek trendu má dva důsledky. První naznačuje, že aktuální trend bude pravděpodobně pokračovat a neobrátí se, tedy vylučuje neuspořádaný chaotický pohyb trhu. Druhý vyjadřuje fakt, že aktuální trend bude pokračovat až do doby dokud nezačne opačný trend.

Historie se opakuje

Technická analýza a studie tržní dynamiky jsou úzce spjaty se studiemi lidské psychologie. Grafické cenové modely identifikovány a klasifikovány během posledních sto let odráží základní charakteristiku psychologického stavu trhu. Ukazují nálady, které momentálně převládají na trhu, ať býčí nebo medvědí. Jelikož tyto modely fungovaly v minulosti, nemáme důvody předpokládat, že v budoucnu nebudou fungovat, protože jsou založeny na lidské psychologii, která během plynoucích let zůstává téměř nezměněna. Můžeme zopakovat poslední postulát – příběh se znovu opakuje – trocha jiným způsobem: klíč k chápání budoucnosti leží v studování minulosti.

+