V době, kdy úrokové sazby depozitních produktů nabízí výnos nepřesahující nebo jen o málo převyšující inflaci, sledujeme rostoucí zájem o produkty, které nabízí potenciálně lepší zhodnocení. A tak se i ten, kdo doposud neuvažoval o investicích na kapitálovém trhu, stává postupně investorem. Proč vlastně přitahují otevřené podílové fondy zájem investorů?

Historie a současnost

V devadesátých letech prošlo fondové podnikání značnými změnami a dnes můžeme konstatovat, že díky významným úpravám legislativy po roce 1998 a následně 2000 mají domácí investoři důvěru v nástroje kolektivního investování.

V České republice dnes působí více než 800 otevřených podílových fondů, z toho je necelých 70 fondů řízeno domácími investičními společnostmi. Řadu investic orientovaných na českou korunu, Českou republiku nebo region střední Evropy přináší také množství zahraničních fondů. Investoři v České republice vložili na konci roku 2003 do otevřených podílových fondů celkem 151 miliard korun, což je patnáctiprocentní nárůst oproti roku předcházejícímu. Téměř tři čtvrtiny z tohoto objemu činily investice do domácích podílových fondů. Následující graf naznačuje rozložení finančních prostředků českých investorů z hlediska charakteru investice příslušného fondu.

Podílové fondy

Ve Spojených státech činil objem aktiv v podílových fondech 6,391 miliard amerických dolarů1 na konci roku 2002. V Evropě to bylo 4,247 miliard euro2 na konci roku 2002 a 4,752 miliard euro3 na konci roku 2003. V obou regionech je nejvíce aktiv vloženo do akciových fondů. Pokud budeme porovnávat tento stav s Českou republikou, pak zjistíme, že největší objem aktiv je investován do fondů peněžního trhu (45%), zatímco akciové fondy tvoří pouze 7 procent. Tento fakt je dán poměrně krátkým obdobím, kdy investoři využívají podílové fondy ke zhodnocování svých aktiv (ve světě má kolektivní investování dlouholetou tradici). Zároveň jsme během let 2000 – 2002 byli svědky jednoho z historicky nejdelších poklesů světových akciových trhů v historii, což pochopitelně nepřispělo k oblibě akciových investic. Nicméně, v posledním období naopak na své historické minimum klesly domácí úrokové sazby a depozita tak nabízí velmi malé možnosti zhodnocení. Díky vstupu středoevropských zemí do Evropské unie a rostoucí ekonomice těchto zemí však v uplynulých dvou letech přinesly středoevropské akciové trhy atraktivní zhodnocení. I přesto, že minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí, dá se tedy očekávat zvýšený zájem o akciové investice.

+