Otázky a odpovědi

Jaký je rozdíl mezi obchodováním na základě Komisionářské smlouvy a podílovými fondy?

Základním rozdílem mezi obchodováním na základě Komisionářské smlouvy a investováním do podílových fondů je skutečnost, že obchody na základě komisionářské smlouvy jsou realizovány vždy pouze na základě pokynů klienta a klient tak má plnou kontrolu nad tím, které cenné papíry drží v portfoliu. U podílových fondů jsou obchody realizovány na základě rozhodnutí portfolio managera a klient nemá možnost tato rozhodnutí jakkoliv ovlivnit.

Jakým způsobem funguje vyplácení dividendy?

Pokud se jedná o CP, které jsou vedeny na majetkovém účtu klienta v SCP, jsou dividendy vyplaceny přímo jeho majiteli, který je vlastníkem v rozhodný den pro nárok na dividendu. Schválení dividendy a odsouhlasení podmínek výplaty dividend podléhá rozhodnutí valné hromady společnosti, jejíž CP držíte. Nejčastější způsob výplaty je hotovostní výběr v pobočkové síti některé z bank či poštovní poukázkou. Oznámení o výplatě dividendy bankou, respektive poštovní poukázka jsou zasílány na adresu uvedenou v registru SCP.
Zahraniční dividendy se připisují klientům na obchodní účet. Dividenda je připsána v hrubé výši a zároveň s jejím připsáním je provedeno zúčtování srážky daně z dividend.

Co je to margin trading?

Margin trading je obchodování na základě pokynů klienta, kdy klient nepotřebuje k otevření pozice celou částku objemu obchodu, ale pouze počáteční zálohu a zbytek je profinancován obchodníkem. Na vrub klienta jdou veškeré zisky i ztráty z obchodů.

Jaká je minimální počáteční záloha v rámci Margin trading?

Minimální záloha v rámci Margin trading je domlouvána mezi zákazníkem společnosti a makléřem společnosti před začátkem spolupráce. Úroveň minimální zálohy lze i následně na základě dohody měnit, ale nikdy nesmí být nižší než 15%. Povinností klienta není této minimální počáteční zálohy využít a při specifikaci repo operace může volit úroveň počáteční zálohy vyšší.

Je možné profitovat z vývoje celého trhu (burzovního indexu)?

Ano, je to možné nákupem tzv. indexové akcie – ETF, která kopíruje Vámi vybraný burzovní index, trh nebo určitý sektor ekonomiky .

Co je to akcie?

Akcie jsou obchodovatelné cenné papíry, s nimiž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti (právo účasti a hlasování na valné hromadě akcionářů), na zisku společnosti (právo na dividendy) a na likvidačním zůstatku. Akcie fungují na rozdíl od dluhopisů jako dividendové cenné papíry (equity), jejichž dividendový výnos není předem zaručen. Dokonce i když je společnost zisková, management může navrhnout zadržení zisku za účelem tvorby fondů pro budoucí investice.

Co jsou to futures?

Futures je investiční nástroj označovaný jako derivát. Futures na akcie dává povinnost za předem specifikovanou cenu ve sjednaném termínu koupit nebo prodat příslušné akcie. Průběžné zisky nebo ztráty jsou obvykle vypořádávány na denní bázi. Futures s sebou nesou riziko ztráty vyšší než je počáteční investice.

Jaký je rozdíl mezi futures a opcemi?

Základním rozdílem mezi opcemi a futures je skutečnost, že v případě opcí má kupující opce právo a tedy ne povinnost obchod s podkladovým aktivem uzavřít. Tzn. je na rozhodnutí majitele opce, zda své právo na nákup nebo prodej uplatní nebo ne. Dále v případě opce je ztráta kupujícího omezena na jeho počáteční investici, tzn. nemůže prodělat více než kolik do daného obchodu na počátku vložil.

Co je to tvůrce trhu (market maker)?

Tvůrce trhu je člen burzy, který má s burzou uzavřenu smlouvu o vykonávání činnosti tvůrce trhu na vybrané emise. Počet tvůrců trhu na jednu emisi ani počet emisí pro jednoho tvůrce trhu nejsou omezeny.

Co je to kotování?

Kotováním se rozumí stanovování cen nabídky a poptávky tvůrci trhu pro příslušné cenné papíry za standardních podmínek. V praxi to znamená, že investoři mají průběžně možnost nakoupit nebo prodat kotované cenné papíry tvůrců trhu. Kotování je obecně považováno za značný příspěvek k likviditě trhu. Tvůrcem trhu mohou být pouze členové burzy. Tvůrci trhu jsou povinni kotovat v průběhu otevřené fáze obchodování všechny papíry, pro které tuto činnost vykonávají.

Co je to SPAD?

Tato čtyři písmena tvoří zkratku Systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů, jehož výhodou je skutečnost, že kdykoliv se rozhodnete nakoupit či prodat akcie, nemusíte čekat na okamžik, kdy se najde kupec či prodejce. Tento systém totiž v době od 9:15 do 16:00 hod., v tzv. otevřené fázi SPAD, umožňuje akcie koupit či prodat.
Tvůrci trhu mají povinnost udržovat po celou dobu otevřené fáze cenové nabídky na nákup a na prodej u příslušných akcií. Dostatečná likvidita je zajištěna obchodováním s tzv. loty, tedy „balíky“ akcií. V systému SPAD se dá za nejlepších podmínek obchodovat pouze s celými násobky těchto lotů, ke kterým se váže standardní vypořádání na straně cenných papírů i peněz, a to třetí den následující po dni uzavření obchodu na burze. Pokud se nejedná o obchod se standardním množstvím akcií, lze ve SPAD uzavírat obchody na jakýkoliv počet kusů za cenu, která se vejde v daném okamžiku do stanoveného rozpětí, a vypořádání lze zvolit kterýkoliv den v termínu T+1 až T+15, kdy za T je považován den uzavření obchodu a číslo určuje následující pracovní den. Všechny obchody uzavřené ve SPAD jsou garantovány.
SPAD je rozdělen do dvou fází – otevřené a uzavřené. V průběhu celé otevřené fáze jsou všichni tvůrci trhu povinni zveřejňovat své kotace (tj. ceny nákupu a prodeje) pro emise, u kterých vykonávají činnost tvůrce trhu. Svoji kotaci je tvůrce trhu oprávněn kdykoliv změnit, nemůže však být bez závažných důvodů zrušena. Na základě těchto kotací je pro každou emisi průběžně stanovována nejlepší kotace (tj. nejvyšší nákupní a nejnižší prodejní cena). Uzavírat obchody je možné pouze v rámci povoleného rozpětí, které je v současnosti vymezeno nejlepší kotací rozšířenou o 0,5 % oběma směry. V průběhu uzavřené fáze nemají tvůrce trhu povinnost kotovat. Obchody mohou být uzavírány v rámci povoleného rozpětí, které je vymezeno nejlepší kotací v okamžiku ukončení otevřené fáze rozšířené o 5 % oběma směry. V této fázi nespárované instrukce propadají k okamžiku ukončení fáze. Pro všechny emise zařazené do SPAD je tento segment kurzotvorný.

Jak se obchoduje na BCPP v rámci automatických obchodů AOS?

Automatické obchody se člení na aukční a kontinuální režim. V rámci automatických obchodů je možno vkládat objednávky na nákup a na prodej i v jednotlivých kusech, nikoliv jen v určitém množství. Nejvýznamnější rozdíl mezi SPAD a AOS je v minimálním obchodovatelném množství CP, tzv. lotech. Velikost lotu je pro všechny cenné papíry v AOS stanovena na 1 ks. Zatímco tedy SPAD je vhodný pro větší investory, AOS je dostupný pro všechny klienty s menší investovanou čás.

Co je to aukční režim?

1. fáze obchodování v rámci AOS. V době vymezené pro aukční režim dochází k příjmu objednávek na nákup a na prodej a po tuto dobu nejsou zveřejňovány žádné průběžné informace. K pevně stanovenému okamžiku je stanovena aukční cena a míra alokace (míra uspokojení udávaná v %) počtu kusů ve vložené objednávce. Pro stanovení aukční ceny je hlavním kritériem dosažení největšího zobchodovaného množství cenných papírů – akcií. Nová aukční cena se od závěrečného kurzu z předchozího dne může odchýlit maximálně o 5 %.

Co je to kontinuální režim (KOBOS)?

2. fáze obchodování v rámci AOS je určena pro všechny zaknihované CP a v rámci burzovního dne a navazuje na aukci. K uzavírání obchodů dochází na základě průběžného vkládaní objednávek k nákupu a prodeji CP. Při párování objednávek se uplatňuje princip cenové a následně časové priority, tzn. že pokud je vloženo více objednávek se shodnou cenou, prioritu mají objednávky dříve vložené. Objednávky je možno vkládat do systému s časovou platností delší než jeden burzovní den. Kurz je vždy roven ceně posledního uskutečněného obchodu v kontinuálním režimu. Pokud nebyl s emisí žádný takový obchod uzavřen, je kurz roven kurzu otevíracímu. Poslední stanovený kurz se stává závěrečným kurzem pro daný burzovní den. Pro emise CP zařazené do SPAD není tento segment kurzotvorný. Vypořádání obchodů uzavřených v aukčním a kontinuálním režimu probíhá v termínu T+3 a je garantováno.