Všeobecně platí, že legální využití společností založených v daňových rájích omezují jak zákony platné v daném daňovém ráji, tak i zákony zemí, odkud pocházejí majitelé a statutární zástupci vzniklé offshore společnosti, a současně též zákony všech zemí, odkud pocházejí její zákazníci. V případě daňového ráje to nebývá problém – legislativa je skutečně velmi pružná a investory omezuje zcela zanedbatelně. Reálné použití offshore společností je v praxi samozřejmě mnohem různorodější a barvitější, než by se mohlo na první pohled zdát.

 

 • Obchod
  Mezinárodní obchod je jedním z nejčastějších motivů pro použití offshore společnosti. Subjekt založený ve vhodném daňovém ráji se může stát výborným řídícím centrem pro obchodní transakce všeho druhu. 
 • Činnost holdingových společností
  1) Velké mezinárodní společnosti využívají obvykle „nizozemskou cestu“, kdy se holdingová společnost, která vlastní podíly v dceřinných společnostech, zaregistruje v Nizozemsku a využívá unikátní soustavu smluv o zamezení dvojího zdanění pro transfer dividend a kapitálových zisků. 2) Malé a střední firmy dávají při vytváření holdingové struktury často přednost minimalizaci nákladů a pro místo registrace holdingu využijí některý z klasických daňových rájů. 
 • Akumulace příjmů z duševního vlastnictví
  případ se týká firem, které sídlí v zemi s běžným daňovým zatížením, stanou se držiteli patentu, značky či know-how, a rozhodnou se z těchto práv vztahujících se k uvedeným nehmotným statkům profitovat formou prodeje licencí. Příjmy z licenčních poplatků pak samozřejmě zdaní v zemi, kde sídlí (případně také podléhají srážkové dani z těchto příjmů za předpokladu, že plátci sídlí v jiné zemi). 
 • Půjčky
  Dalším způsobem využití offshore center je založení offshore společnosti (ať už dceřinné nebo holdingové) pro účely získávání a řízení finančních prostředků, například prostřednictvím vydávání obligací nebo shromažďováním volných fondů od spřízněných společností. Tyto finanční prostředky jsou pak půjčovány mateřské společnosti a dalším společnostem z její finanční skupiny. 
 • Držba majetku
  Široce rozšířené je také použití standardních offshore společností, které umožňují úspěšně zakrývat vlastnictví a vyhýbat se vysokým daním z majetku, příjmů a kapitálových zisků, dále pak dědickým daním a případným nárokům ze strany budoucích věřitelů (výborným příkladem využití offshore struktur jako správce majetku je skutečnost, že přibližně 70% nemovitostí v Londýně je vlastněno prostřednictvím offshore společností). 
 • Registrace lodí
  Libérie, Belize, Panama, Kypr, Malta a Bahamy jsou typické offshore země, ve kterých lze zaregistrovat lodě, ať už pro účely mezinárodního obchodu nebo pro vlastní potěšení. Přednostmi využití vlajek těchto států jsou velmi nízké náklady, jednoduchost registrační procedury, absence daně z příjmů z činnosti obchodních lodí a často i značná benevolence příslušných úřadů při vytyčování požadavků na stav registrovaného plavidla. Lodní rejstříky zmíněných států jsou často objemnější než registry mnoha bývalých námořních velmocí. 
 • Využití úspor z rozsahu
  Založení offshore společnosti může být východiskem pro dosahování úspor plynoucích z hromadných objednávek a z nich plynoucích množstevních slev. Pro účely nákupu komodit nejrůznějšího druhu ve velkém lze zřídit výhodně umístěnou nákupní offshore společnost. Typickým příkladem může být například situace, kdy si několik evropských dovozců určité komodity (například dřeva) z Latinské Ameriky může založit panamskou či belizskou offshore společnost, která má možnost díky centrálnímu hromadnému nákupu toto zboží pořídit za zvýhodněnou cenu a navíc nezdaňuje příjem plynoucí z následného prodeje tohoto zboží do Evropy. 
 • Zaměstnávání
  Ve specifických případech lze offshore subjekty použít i pro zaměstnávání osob. Lze si například představit, že pracovníci na ropných plošinách mohou být zaměstnáni offshore společností, což vede k výrazným úsporám při placení daní a souvisejících dávek (tato situace je podobná jako v případě zaměstnávání lodních posádek). Zajímavé možnosti v tomto ohledu nabízí offshore společnostem operujícím ze svého území Kypr – především se jedná o další celní a daňové úlevy pro zaměstnance těchto společností. 
 • Výroba
  Řada offshore center (Kypr, Irsko, Hong Kong, Malta nebo Seychely) svou nabídku výhod plynoucích ze zřízení společnosti na jejich území, neposkytuje pouze společnostem, které obchodují mimo stát svého založení, ale i podnikatelům hodlajícím svou výrobní činnost realizovat přímo na jejich území. Zvýhodnění zahraničních investorů pak nabírá podobu klasických investičních stimulů (daňové úlevy nebo prázdniny, zrychlené odpisy, subvence, pestrou skladbu daňově odečitatelných položek atd.). Rozhodování o založení výrobní společnosti v offshore zemi komplikuje skutečnost, že musí být brány v potaz faktory, které jsou v případě běžné offshore společnosti nepříliš významné (kvalifikovanost pracovní síly apod.) 
 • Změna občanství nebo trvalého pobytu
  Některé offshore země výhody, nabízené společnostem registrovaným na jejich území, doplňují nebo úplně nahrazují výhodami, kterých využívají fyzické osoby. Nejtypičtějším lákadlem pro jedince ze států z běžným daňovým zatížením je absence daně z příjmu fyzických osob. Typickým azylem pro fyzické osoby je Monako a dále například Andorra nebo Campione dItalia, což je velmi specifické místo ve švýcarském kantonu Ticino, kde se uplatňuje autonomní daňový režim. Ze zemí, které nabízejí výhody jak právnickým, tak i fyzickým osobám, lze uvést Irsko, Bahamy nebo Kajmanské ostrovy, své programy nabytí druhého občanství nabízejí i Dominika, Svatý Kryštof a Belize. 
 • Bankovní činnost
  Jednotlivá offshore centra nabízejí často také možnost založení offshore bank i původně nebankovním subjektům. Tyto malé soukromé banky potom bývají často využívány pro činnosti jako: zaštítění některých obchodních transakcí bankovním ústavem,redistribuce finančních prostředků uvnitř holdingu, vedení bankovních účtů pro společnosti a osoby spřízněné se zakladatelem, poskytování bankovních záruk a referencí, správa cenných papírů, otevírání klientských podúčtů v registrech cenných papírů atd., získávání levnějších zdrojů od jiných bank, vystupování v kontraktech, které vyžadují účast banky. 
 • Pojišťovací činnost
  Jedním z klíčových problémů při exportu na méně rozvinuté trhy je existence značných rizik s tímto exportem spojených. Tím dochází k situaci, že vývozci vykazují příjmy bez možnosti korigovat je do doby zaplacení opravnými položkami, které by snižovaly daňový základ. Jedním z velmi oblíbených a mezinárodními společnostmi často používaných způsobů, jak se vyhnout těmto strastem, je využití zmíněných kaptivních pojišťovacích společností založených v offshore zemích.Nejoblíbenějším centrem s vysoce organizovaným trhem pojištění a zajištění jsou patrně Bermudy.
+