Riziko na měnové burze představuje jeden z mnoha typů rizika, které obchodníkovi hrozí.

Vyplývá především z podílu podniku na zahraničním obchodu, realizace věcných nebo kapitálových investic v zahraničí, případně ze získávání dluhového financování v cizích měnách. V posledních letech lze na měnových trzích pozorovat vysokou proměnlivost, která může nepříznivě ovlivnit finanční výsledky nebo konkurenceschopnost firmy. Pokles příjmů z exportu, vyšší náklady na importované suroviny či zboží, nebo růst nákladů na správu dluhů – to jsou nejčastější problémy, ke kterým může vést nesprávný přístup k řízení finančního rizika. S Nárůst-rozbředlým popularitou úvěrů v cizích měnách se problém měnového rizika stále častěji týká také fyzických osob.Měnové riziko lze popsat jako možnost, že dojde ke změně hodnoty jednotlivých složek majetku, peněžních toků nebo závazků v důsledku změn měnového kurzu.

Vezmeme-li v úvahu výše uvedenou definici, řízení měnového rizika de facto znamená omezení možných odchylek v hodnotě jednotlivých složek majetku nebo závazků od její plánované nebo očekávané výše. Tento cíl lze dosáhnout díky zajišťovacím transakcím s využitím finančních derivátů.

Základním cílem řízení měnového rizika je stabilizace hodnoty budoucích peněžních toků v cizích měnách na úrovni, která je nám v současné době známa, je přesně určena a kterou akceptujeme. Pokud jde o přístup k řízení rizika, rozlišujeme dvě koncepce na konzervativní přístup a aktivní přístup.

Konzervativní přístup: je spojen s plným zajištěním měnové pozice tak, aby změny měnového kurzu nevedly ke změnám v hodnotě peněžních toků. Tím způsobem můžeme již dnes, nezávisle na kolísání měnových kurzů, stanovit ve státní měně hodnotu pohledávek, budoucích plateb nebo úvěrových splátek.

Aktivní přístup: řízení měnového rizika může mít formu aktivního řízení měnové pozice. V takovém případě se vědomě rozhodujeme pro částečné nebo úplně zastavení měnové expozice a čekáme na výhodnou změnu kurzu. K zajištění pozice (i úplnému) může dojít ve chvíli, kdy zjistíme, že je pro nás úroveň měnového kurzu výhodná.

Výhody pramenící z řízení měnového rizika:

Eliminace nebo omezení vlivu změn měnových kurzů na příjmy nebo náklady, zlepšení podmínek pro plánování a řízení likvidity, a také eliminace dodatečných finančních nákladů, možnost využít aktuální a výhodné kurzy měn k určení hodnoty budoucích peněžních toků.

+