Obecné vymezení Cenných papírů

Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Cenné papíry téhož druhu vydané týmž emitentem v téže formě, z nichž vznikají stejná práva, jsou zastupitelné. Nový občanský zákoník již nepodává demonstrativní výčet druhů cenných papírů, jak tomu bylo v předchozí právní úpravě, a proto umožňuje vydávání i nepojmenovaných cenných papírů. Oproti staré právní úpravě, která považovala cenný papír za tzv. jinou majetkovou hodnotu, NOZ již cenné papíry považuje za věci.

Klasifikace
Cenné papíry lze členit podle několika hledisek.

Dle zastupitelnosti:

 •  zastupitelné – cenné papíry téhož druhu, vydané týmž emitentem, v téže formě, z nichž vznikají stejná práva (akcie, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, kupony a opční listy),
 • nezastupitelné – tyto cenné papíry nelze zastoupit.
 • Dle podoby: (lze mezi sebou převádět dle zákona NOZ)
 • listinné – materiální podoba, NOZ chápe cenné papíry jako listinné, zaknihované pojmenovává přesně,
 • zaknihované – dematerializovaná podoba, CP nahrazen zápisem do příslušné evidence emitenta a nelze ho převést jinak než změnou zápisu v této evidenci.
 • Dle převoditelnosti (formy):
 • na doručitele (na majitele) – CP neobsahuje jméno osoby, neomezeně převoditelné, ke změně vlastnictví dochází pouze předáním CP. Tyto CP nejsou spojeny s konkrétním vlastníkem.
 • na řad – CP papír obsahuje jméno osoby, jsou převoditelné prostřednictvím rubopisu a předání. Práva jsou spojena s tím, kdo je uveden jako poslední v řadě rubopisů.
 •  na jméno – spojeny s určitým jménem, převoditelnost může být podmíněna souhlasem emitenta. Práva jsou spojena s tím, kdo je uveden v seznamu vlastníků CP.

Dle emitenta: 2

 • stát – státní CP – státní pokladniční poukázky a státní dluhopisy,
 • akciová společnost – akcie, firemní dluhopisy,
 • investiční společnost – podílové listy, akcie,
 • právnická osoba (PO) – může vydávat např. firemní dluhopisy,
 • fyzická osoba (FO) – směnky, v ČR i dluhopis.

Dle majetkového hlediska:

 • majetkové – podíl na majetku s právě emitenta, typickým příkladem jsou akcie a podílové listy,
 • dluhové – obsahují právo věřitele na splacení dlužné částky (a výnosu). Sem spadají obligace (dluhopisy), směnky, hypoteční zástavní listy, státní dluhopisy, depozitní certifikáty,
 • nárokové – tyto CP obsahují právo na plnění. Lze sem řadit např. opce či pojistné smlouvy.

Dle měnového hlediska:

 • domácí – CP emitovaný v domácí měně,
 • cizí – CP emitovaný v cizí, zahraniční měně,
 • euroměna – cenný papír je emitovaný v jedné měně, ale obchodovaný na území jinéhostátu, jehož národní měna je odlišná.

Dle způsobu splacení výnosů:

 • fixní výnos – majitel předem ví, jakou výši výnosu může očekávat, dáno předem po celou dobu platnosti,
 • variabilní výnos – majitel předem neví, jaká bude výše výnosu, závislé např. na výsledku hospodaření emitenta,
 • smíšený výnos – část výnosu je fixní a část variabilní.

Dle doby splatnosti:

 • pevná doba splatnosti – přesně stanovený termín splatnosti CP,
 • pohyblivá doba splatnosti – není přesně stanovena doba splatnosti, odvíjí se od podmínek na trhu,
 • bez termínu splatnosti – akcie, perpetuity, věčný dluhopis,…

Legislativa
Zákon č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (nahradil zákon o
kolektivním investování)
Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový 3

ZRUŠENY – Občanský zákoník, obchodní zákoník, zákon o cenných papírech, zákon o kolektivním investování (nahrazen). Charakteristika jednotlivých druhů CP (vyjma akcií a dluhopisů). Do cenných papírů (vyjma akcií a dluhopisů) řadíme zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, opční listy, náložné listy, skladištní listy, zemědělské skladní listy (úprava dle zrušeného zákona o CP, v NOZ není taxativní výčet, lze vymyslet jakýkoli CP), dále také investiční kupóny, kupóny, směnky a šeky. Mezi CP se také řadí investiční certifikáty (= spojení CP a derivátu (strukturované produkty); např. indexové certifikáty, discount certifikáty, warranty, akciové dluhopisy,…). Jedná se o formu dlužních úpisů, které jsou vázány na podkladové aktivum – pákové, nepákové.

Zatímní listy

Jedná se o CP na řad převoditelné rubopisem. Tyto CP nahrazují akcie v situaci, kdy upisovatel před zápisem akciové společnosti do obchodního rejstříku nesplatil celý emisní kurz upsané akcie. Jsou s nimi spojena veškerá práva a povinnosti vyplývající z akcií, neboť dočasně nahrazují upsané a zcela nesplacené akcie. (upraveny zákonem o obchodních korporacích)

Poukázky na akcie

Jedná se o CP na doručitele. Akciová společnost je může vydat před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v situaci, kdy dochází ke zvýšení základní hokapitálu společnosti upsáním nových akcií, jejichž převoditelnost není omezena a upisovatel zcela splatil emisní kurz akcie nebo o vydání rozhodla valná hromada. Jsou s nimi spojena veškerá práva upisovatele. S jednou poukázkou na akcie jsou spojena práva vyplývající z upsání jedné akcie, nerozhodne-li valná hromada jinak.

Podílové listy

Jsou CP, s nimiž jsou spojeny podíly podílníků na majetku v podílovém fondu, příp. další práva. Podílové listy jednoho podílového fondu mají stejné jmenovité hodnoty a zakládají stejná práva podílníků. Mohou být emitovány na doručitele, na jméno nebo na řad, a v listinné či zaknihované podobě. Rozlišujeme podílové listy otevřeného podílového fondu a uzavřeného podílového fondu.
otevřeného podílového fondu nejsou obchodovány na kapitálovém trhu. Investiční společnost, která podílové listy emitovala, má povinnost podílový list odkoupit do určitého termínu na žádost podílníka, a to za aktuální hodnotu majetku fondu připadající na jeden podílový list. V ČR nejčastější. Podílové listy uzavřeného podílového fondu jsou obchodovány na burze. Neexistuje zde odkupní povinnost emitenta.

Opční listy (warranty)

Jedná se o CP, který ztělesňuje právo na nákup nebo prodej určitého množství podkladového aktiva za stanovenou realizační cenu ve stanovené době. Lze vydávat pouze jako CP na
doručitele. Jedná se o právo investora, nikoli o povinnost, čímž se opční listy přibližují opcím. Mohou být emitovány jako součást opčních dluhopisů nebo samostatně, což v současnosti
převažuje. (Na rozdíl od opcí, které nejsou CP, je opční list CP emitovaný jediným emitentem. Jsou obchodovány na promptních burzách, okruh bazických instrumentů je poměrně široký. Dobu životnosti mají několik let. Počet emitovaných opčních listů je pevně stanovený. Drtivě převažují emitované call warranty.

Náložné listy

Jedná se o CP, s nimiž je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem listiny. Dopravce má povinnosti vydat zásilku osobě oprávněné podle náložného listu, pokud mu tato osoba náložný list předloží a potvrdí na něm převzetí zásilky.

Skladištní listy

Jde o CP, se kterými je spojeno právo požadovat vydání skladované věci. Důležité je potvrzení o převzetí skladované věci.

Zemědělské skladní listy

Jde o listinný CP na řad, převoditelný rubopisem a předáním, který představuje vlastnické a zástavní právo k uskladněnému zboží.

Investiční kupóny

Jedná se o CP na jméno, které opravňují ke koupi akcií určených k prodeji.

Kupóny

Tento druh CP představuje právo na výnosy z akcií, dluhopisů, zatímních či podílových listů. Jedná se o cenné papíry na doručitele.

Směnky

Jde o CP, který musí splňovat zákonem stanovené náležitosti, jehož prostřednictvím se určitán osoba (výstavce – emitent) zavazuje zaplatit oprávněnému majiteli směnky, ve směnce uvedeném, (remitentovi) uvedenou peněžní částku v určené době a na určeném místě. Je možné převádět je indosamentem = rubopisem. Existují 2 základní formy směnek: Směnka vlastní – vystavuje ji sám dlužník (emitent), který se zavazuje zaplatit ve prospěch oprávněného majitele směnky (remitentovi) uvedenou částku v určené době na určeném místě. Směnka cizí (trata) – vystavuje ji věřitel, který přikazuje dlužníkovi (tj. třetí osobě,směnečníkovi) zaplatit směnečnou částku ve prospěch oprávněného majitele směnky. Dlužníkje směnečně zavázaný až akceptací směnky. Obchodní směnky lze chápat jako výraz poskytnutého dodavatelského úvěru. Finanční směnky lze chápat jako určitý odraz finančních transakcí bez odpovídajícího pohybu zboží či služeb.

Šeky

Jedná o CP, které obsahují bezpodmínečný platební příkaz, kterým vystavovatel přikazujetřetí osobě (šekovníkovi, nejčastěji bance), aby vyplatil osobě uvedené na šeku uvedenoučástku.

+